Statut

STATUT ŻYDOWSKIEJ OGÓLNOPOLSKIEJ ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWEJ

uchwalony 27 czerwca 2009 r.
§ 1.
[Nazwa, cele]
1. Nazwa Stowarzyszenia: „Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa” lub w formie skróconej „ZOOM” lub wersje tej nazwy w innych językach.
2. Stowarzyszenie określa się jako organizacja niereligijna i apolityczna a przynależność do niej jest dobrowolna. Stowarzyszenie jest samorządną organizacją młodzieży żydowskiej.
3. Cele Stowarzyszenia:
a. jednoczenie młodzieży żydowskiej w Polsce,
b. dążenie do poznania, zachowania, rozwoju oraz upowszechniania kultury i tradycji żydowskiej,
c. nawiązywanie oraz umacnianie kontaktów z organizacjami żydowskimi w Polsce oraz poza jej granicami,
d. przeciwstawianie się wszelkiej dyskryminacji i jej przejawom,
e. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących powyższe działania.
f. Stowarzyszenie bierze udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
[Siedziba]
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§ 3.
[Obszar działalności]
Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
[Charakter prawny]
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może należeć oraz tworzyć inne związki, stowarzyszenia oraz organizacje krajowe i zagraniczne, jeśli ich działalność nie jest sprzeczna z celami Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy członków, jednakże do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
4. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem “Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa”.
§ 5.
[Realizacja celów Stowarzyszenia]
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
a. prowadzenie działalności kulturalnej, informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej,
b. organizowanie imprez integracyjnych, sportowych, rekreacyjnych oraz seminariów edukacyjnych,
c. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi w Polsce oraz poza granicami kraju.
§ 6.

[Członkowie]

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba pochodzenia żydowskiego w wieku od 16 do 35 lat, która akceptuje cele Stowarzyszenia oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia w wieku od 18 do 35 lat muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat posiadają jedynie czynne prawo wyborcze.

4. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia, po jej zatwierdzeniu przez Zarząd oraz opłaceniu składki członkowskiej.

5. Członkiem Sympatykiem może również być każdy kto spełnia kryteria bycia członkiem Stowarzyszenia, ukończył 35 rok życia, akceptuje cele Stowarzyszenia oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień Statutu. Ustępy 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
§ 7.
[Prawa i obowiązki członków]
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, jednakże bierne prawo wyborcze przysługuje członkom w wieku powyżej 18 roku życia,
b. korzystania ze wszystkich urządzeń i do uczestnictwa we wszelkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd.
2. Członek Sympatyk ma prawo do udziału w imprezach Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd, bez prawa głosu.
3. Członek Stowarzyszenia i Członek Sympatyk Stowarzyszenia jest obowiązany:
a. aktywnie realizować, propagować oraz popierać cele Stowarzyszenia,
b. przestrzegać postanowień Statutu, uchwał, instrukcji oraz innych postanowień władz Stowarzyszenia,
c. opłacać składki członkowskie.
§ 8.
[Utrata członkostwa]
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. wykluczenia na mocy decyzji Zarządu,
b. ukończenia 35 roku życia,
c. rezygnacji z członkostwa,
d. śmierci.
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na skutek postępowania sprzecznego z postanowieniami Statutu, godnością członka lub zasadami współżycia społecznego lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
3. Uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd na wniosek Komisji Kontrolującej.
4. Od uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia służy odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnoszone jest do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rezygnacja z członkostwa następuje z chwilą pisemnego powiadomienia Zarządu.
§ 9.
[Władze naczelne]
1. Władze naczelne tworzą:
a. Walne Zgromadzenie,
b. Zarząd,
c. Komisja Kontrolująca.
2. Kadencja władz naczelnych pochodzących z wyboru trwa jeden rok.
3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Kontrolującej zwoływane jest Walne Zgromadzenie.
§ 10.
[ Walne Zgromadzenie]
1. Walne Zgromadzenie składające się z wszystkich członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie zbiera się w odstępach nie większych niż jeden rok.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, po zawiadomieniu wszystkich członków Stowarzyszenia, na co najmniej 14 dni naprzód.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Dla ważności decyzji Walnego Zgromadzenia niezbędna jest obecność, co najmniej 15 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
6. Walne Zgromadzenie:
a. wybiera i pozbawia funkcji członków Zarządu,
b. wybiera Komisję Kontrolującą,
c. dokonuje zmian Statutu,
d. rozpatruje sprawozdanie ustępującego Zarządu,
e. podejmuje decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
f. podejmuje decyzje w przedmiocie składek członkowskich,
g. podejmuje wszelkie decyzje dotyczące Stowarzyszenia.
7. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 15 członków Stowarzyszenia. Decyzje określone w ust. 6 lit. c i e podejmowane są większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
§ 11.
[Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Zarządu, Komisji Kontrolującej lub 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 12.
[Zarząd]
1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia, informując Komisję Kontrolującą o swoich posiedzeniach.
2. W skład Zarządu wchodzą:
a. Przewodniczący,
b. Sekretarz,
c. Skarbnik.
3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, spośród członków Stowarzyszenia posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Przewodniczący wybierany jest spośród członków Stowarzyszenia mających co najmniej jednoroczny okres członkostwa.
4. Zarząd:
a. realizuje wytyczne programowe określone przez Walne Zgromadzenie,
b. kieruje pracami Stowarzyszenia,
c. zwołuje Walne Zgromadzenie określając porządek obrad oraz czas jego trwania,
d. określa zasady uczestniczenia w przedsięwzięciach, korzystania z lokali, urządzeń i przedmiotów pozostających w użytkowaniu Stowarzyszenia,
e. prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia,
f. członkowie Zarządu reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz,
g. członkowie Zarządu zatwierdzają kandydatury na członków Stowarzyszenia, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, bądź w obecności dwóch jego członków jednogłośnie.
6. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w obrocie cywilnoprawnym i gospodarczym upoważniony jest Zarząd reprezentowany przez dwóch spośród jego członków lub ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik uprawniony do działania w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.
7. Członkiem Zarządu nie może być członek któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium za którąkolwiek poprzednią kadencję.
§ 13.
[Komisja Kontrolująca]
1. Komisja Kontrolująca:
a. składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
b. podlega wyłącznie Walnemu Zgromadzeniu,
c. kontroluje działalność Zarządu pod kątem jej zgodności z prawem, postanowieniami Statutu Stowarzyszenia, uchwałami Walnego Zgromadzenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz majątkowej Stowarzyszenia,
d. przedkłada Walnemu Zgromadzeniu raport ze swej działalności. Po zakończeniu kadencji Zarządu składa Walnemu Zgromadzeniu wniosek w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu, których kadencja się zakończyła,
e. składa wniosek, o którym mowa w § 11,
f. powołuje podmiot uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego w razie gdy obowiązek takiego badania wynika z obowiązujących przepisów prawa albo decyzji Komisji Rewizyjnej,
g. wnioskuje do Zarządu o wykluczenie członka Stowarzyszenia w przypadku zaistnienia przesłanek zawartych w § 8 ust. 2.
2. Członkowie Komisji Kontrolującej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Kontrolująca podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych jednogłośnie w obecności co najmniej dwóch członków.
§ 14.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami zarządu w związku małżeńskim ani stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, ani też być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, a w razie prawomocnego skazania za takie przestępstwo członka Komisji Rewizyjnej z mocy statutu przestaje on pełnić te funkcję i zwołuje się Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów,

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 15.
[Majątek]
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia, inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z dotacji, składek, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz majątku Stowarzyszenia, wpływów z ofiarności publicznej.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jest dwóch spośród członków Zarządu.
§ 16
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia

4.zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy, oraz ich osób bliskich.

§ 17.
[Zmiana Statutu]
1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
§ 18.
[Rozwiązanie Stowarzyszenia]
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Ogólne określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.