Deklaracja

Jeśli chcesz wstąpić do ZOOMu wypełnij naszą deklarację członkowską dostępną poniżej.

_________________________________________________________________

ŻYDOWSKA OGÓLNOPOLSKA ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Imię……………………………………………………………………………

Nazwisko……………………………………………………………………

Data urodzenia…………………………………………………………..

Adres zamieszkania……………………………………………………

Adres korespondencyjny……………………………………………

E-mail………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy…………………………………………………..

Ja niżej podpisany(a) wyrażam chęć przystąpienia do Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej jako członek sympatyk/członek zwyczajny*. Stwierdzam, że zapoznałem(am) się ze statutem organizacji i w pełni akceptuję cele i metody działania Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej.

Data, podpis.

Decyzja Komitetu Wykonawczego

*niepotrzebne skreślić