Równe Prawa do Miłości – Festiwal organizowany w partnerstwie z Żydowską Ogólnopolską Organizacją Młodzieżową

Zapraszamy na festiwal Równe Prawa do Miłości organizowany przez stowarzyszenie na Rzecz Kultury Różnorodności „bez!miar”. Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa jest jednym z partnerów wydarzenia. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej www.frpdm.pl

 

W ramach Festiwalu ZOOM współorganizuje jedno z wydarzeń. Zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych.

Debata „Historia społeczności LGBTQ w Izraelu” (po angielsku)

17.2.2013 – niedziela, Kino KC – ul. Nowy Świat 6/12, godzina 20.45

 

Gośćmi zaproszonymi do panelu przez Żydowską Ogólnopolską Organizację Młodzieżową są:

1. Rabin Boaz Pasz (urodzony 7 sierpnia 1966 w Jerozolimie) – izraelski rabin, od sierpnia 2006 do października 2012 Naczelny Rabin Krakowa. Wcześniej pełnił również posługę rabiniczną na Ukrainie, w Brazylii, Indiach i Portugalii.

Jest absolwentem Joseph Straus Rabbinical Seminary. Ordynację rabinacką otrzymał w jesziwie Heichal HaTorah. Był następnie współzałożycielem i wykładowcą w jesziwie w Maaleh Amos. Zajmuje się Kabałą i filozofią żydowską, jest autorem książki poświęconej naukom i doktrynie kabalistycznej rabina Aschalaga.

2. Tamas Büchler – członek budapesztańskiej społeczności żydowskiej. Jest przedstawicielem Agencji Żydowskiej SOCHNUT dla Ziemi Izraela oraz koordynatorem programu MINYanim, angażował się również w działania na rzecz poprawy sytuacji społecznej Romów. Tamas jest aktywnym działaczem węgierskiej społeczności LGBTQ.

Trzecim gościem panelu, zaproszonym przez organizatorów Festiwalu, jest Szoszana Ronen – izraelska filozof, filolog i hebraistka narodowości żydowskiej. Urodziła się w Izraelu, ale od początku lat 90. XX wieku mieszka w Polsce. Obecnie jest pracownikiem naukowym Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Hebraistyki. Specjalizuje się w etyce, literaturoznawstwie oraz hebraistyce. W 1998 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W 2007 roku habilitowała się i uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Partnerzy Festiwalu:
festiwal