List otwarty młodzieżówek mniejszości narodowych do premiera

Warszawa, 20 października 2009 r.

Szanowny Pan
Prezes Rady Ministrów
Donald Tusk

List otwarty młodzieżówek mniejszości narodowych

Organizacje młodzieżowe mniejszości narodowych z oburzeniem przyjęły postulaty i argumentację zawartą w liście otwartym stowarzyszenia „Powiernictwo Polskie” wystosowanym do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie przyznania polonii niemieckiej statusu mniejszości narodowej. Jako obywatele polscy, a jednocześnie przedstawiciele młodego pokolenia grup mniejszości narodowych, uważamy naszą interwencję w tej sprawie za niezbędną.

Doceniamy troskę „Powiernictwa Polskiego” o prawa obywateli Republiki Federalnej Niemiec narodowości polskiej. Nie negujemy potrzeby uznania tamtejszej polonii za mniejszość narodową. Uznawanie, szanowanie i wspieranie mniejszości narodowych na terenie własnego państwa świadczy o dojrzałości całego społeczeństwa, które w imię poszanowania demokracji i praw człowieka stara się zapewnić różnym grupom pełną realizację ich autonomii kulturowej i etnicznej. Wyrażone jest to m.in. w Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r.

Musimy jednak głośno i zdecydowanie zaprotestować przeciwko wezwaniu „Powiernictwa Polskiego” do odebrania ochrony mniejszości niemieckiej w Polsce. Uważamy za skandaliczne wykorzystywanie grupy własnych obywateli jako zakładników w stosunkach międzynarodowych. Nie jesteśmy w stanie nazwać inaczej takiej propozycji jak szantaż. Mniejszość niemiecka w Polsce, jak również i inne mniejszości wymienione w Ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym to przede wszystkim obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i mają prawo wymagać od swojej ojczyzny, aby nie uzależniać ochrony ich dziedzictwa kulturowego i materialnego od sytuacji w stosunkach Polski i innego państwa. Zasada wzajemności, na którą błędnie powołuje się „Powiernictwo Polskie”, dotyczy w prawie międzynarodowym stosunków pomiędzy państwami. Ponieważ mniejszości narodowe nie są podmiotami stosunków międzynarodowych państwo nie może stosować wobec nich zasady wzajemności.
Podejście takie może sprawić, że obywatele Polscy, lojalni wobec RP i wypełniający swoje patriotyczne i obywatelskie obowiązki z całą sumiennością i odpowiedzialnością a odwołujący się do innego niż polskie dziedzictwa narodowego i etnicznego utracą należne im prawem międzynarodowym i krajowym warunki konieczne do podtrzymywania i ochrony kultury, tożsamości, religii, języka, tradycji i dziedzictwa kulturowego.
Przedstawienie problemu polonii w Niemczech w sposób zawarty z liście „Powiernictwa Polskiego” oznacza, że stowarzyszenie to traktuje określoną grupę (lub może w szerszej perspektywie grupy) obywateli Rzeczpospolitej Polskiej jako element wrogi, których prawa uzależnione są od postawy państwa trzeciego. Jako lojalni obywatele RP uważamy taką postawę za głęboko niesprawiedliwą.
Fundamentem stabilności Europy ostatnich dwudziestu lat jest przestrzeganie praw mniejszości narodowych. Zabieranie tych praw prowadzi nieubłaganie do podważania ładu pokojowego. Musimy zajmować stanowisko w każdej sprawie, w której prawa uznanych mniejszości narodowych, prawa obywateli Rzeczpospolitej Polskiej stają się elementem gry politycznej. To niebezpieczna i skompromitowana szczególnie w latach trzydziestych XX w. praktyka używania mniejszości narodowych przez państwa do populistycznych i agresywnych zachowań. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej odwołuje się w preambule do tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczpospolitej. Ta tradycja to również zapewnienie i wsparcie obywateli polskich stanowiących mniejszości narodowe lub etniczne. Powiernictwo Polskie, treścią swojego listu od tej tradycji się odżegnuje.

Z wyrazami szacunku:
Związek Młodzieży Białoruskiej
Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej
Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa